-اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مهندسی عمران معماری و شهر سازیی 

  -دانشگاه ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي داخلی و خارجی 

   -وزارتخانه ها، سازمان ها، كميته ها و ستادهاي فعال در این حوزه 

-شهرداري ها و سازمان هاي تابعه و شوراهاي اسلامي شهر در سراسر كشور

-شركت‌ها و دفاتر فني و مهندسی

-انجمن هاي صنفي و تشكل هاي مردم نهاداین حوزه