آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 25 بهمن ماه 1395
آخرین مهلت ثبت نام حضوری: 30 دی ماه 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 01 اسفند ماه 1395
اعلام نتایج داوری مقالات : 10 روز پس از ارسال مقاله
اعلام نتایج داوری زود هنگام : 3 الی 4 روز پس از ارسال
برگزاری کنفرانس : 16 و 17 اسفند ماه 1395