دکتر میرسعید موسوی
         دبیر علمی معماری و شهرسازی     
دکتر سید جلال میر محمدی
 رئیس کنگره    
مهندس بهنام گلی
دبیر شورای راهبردی
مهندس آرمان سماری
دبیر کنگره
مهندس رضا راست خواه
دبیر اجرایی کنگره
 
اعضای شورای عالی کنگره
 
پروفسور دکتر حسن یلماز
دانشگاه آتاترک ترکیه
دکتر علیرضا سلطانی
رئیس مرکزآموزش علمی-کاربردی
پروفسور کتا ردی
دانشگاه مانی پال دبی
دکتر تورج روشنایی
استاددانشگاه آزاد اسلامی
دکتر امیر حق جو
استاد دانشگاه آزاد اسلامی
پروفسور دکتر فاریس کاراهان
دانشگاه آتاترک ترکیه
دکتر حسن ذبیحی
دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
پروفسوردکترعامر مصطفی
دانشگاه آمریکایی شارجه
پروفسور دکتر سرکان اوزر
دانشگاه آتاترک ترکیه