سخن دبیر علمی معماری و شهرسازی
 
با توجه به اهمیت صنعت ساخت و ساز و سلامت شهرنشینی جامعه و همچنین توجه به ابعاد مختلف اقتصادی و پژوهشی در مهندسی ساختمان ، جا دارد تا نقش صنعت ساخت و ساز جامعه جایگاه ویژه و واقعی خود را پیدا کند.با توجه به اهمیت بخش مهندسی ، از سال ها قبل این حوزه نیز به زیرمجموعه سازمان ها  اضافه شد. صنعت ساخت و ساز مهمترین بخش اقتصادی کشور های مختلف است. چرا که وظیفه تولید و تهیه مسکن و ساختمان به عهده این بخش و سازمان است.

 با توجه به اینکه این دو بخش دربرگیرنده بخش بزرگی از کسانی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مراحل مختلف تولید و ساخت و ساز و پژوهش در مسائل روز مهندسی ساختمان در عرضه معماری و شهرسازی سالم دخالت دارند و کار میکنند میتوان گفت که پیشرفت صنعت ساخت و ساز و صنف وابسته به آن، میتواند باعث افزایش معماری سالم و صحیح، اشتغال زایی، شود. بنابراین افزایش توجه به صنعت ساخت و ساز صحیح باید به یکی از اهداف اصلی هر کشوری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.

از این رو بر آن شدیم با نگاهی نو و با هدف ارج نهاندن به تلاش پژوهشگران و محققان ارجمند به برگزاری کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان اقدام نماییم. از تمامی اساتید محترم دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و دانشجویان عزیز دعوت می شود تا با شرکت در این کنگره ، آخرین دستاوردهای خود را در زمینه عمران ، معماری و شهرسازی ، به منظور بررسی راهکارهای بهره گیری موثر و کارامد از این دستاوردها و برنامه ریزی لازم در جهت تکامل و توسعه تحقیقات انجام شده و استفاده از آن در جهت توسعه علمی کشور، ارائه نمایند. برگزاری کنگره به صورت حضوری باعث می شود تا پژوهشگران گرامی بتوانند ، با طیب خاطر بیشتر به تبادل یافته های خود بپردازند.