: سخنران کلیدی

پروفسور دکتر دورا فرانچز

مدیر مرکز پژوهشهای بین المللی دانشگاه ناپل، ایتالیا

ایتالیا - ناپل

عنوان سخنرانی: "Bioregionalism and Urban Regenaration : The Role of Sustainable Technologies and Materials"

 

: سخنران کلیدی

دکتر هارون سوینچ

دانشکده معماری دانشگاه مدیترانه  شرقی (EMU)

قبرس شمالی - فاماگوستا

عنوان سخنرانی: "The Way of Education about Solar Architecture at EMU, Northern Cyprus"

 

سخنرا ن کلیدی:

احداله اعظمی

دانشکده معماری دانشگاه مدیترانه  شرقی (EMU)

قبرس شمالی - فاماگوستا

 "Holistic Approach of Energetic Design and Construction in Building Integrated Photovoltaics (BIPV)"