اعلام حمایت علمی مجتمع آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق آذربایجان


مجتمع آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق آذربایجان حمایت  علمی خود را از کنگره بین المللی عمران،معماری،شهر سازی معاصر اعلام کرد.