اعلام حمایت علمی مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری تبریز


مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری تبریز حامی اصلی علمی  کنگره بین المللی عمران،معماری،شهر سازی معاصر جهان .