معرفی سخنرانان کلیدی (پروفسور دکتر ناجیه دوراتلی)


پروفسور دکتر ناجیه دوراتلی

مدیر گروه دانشکده معماری دانشگاه مدیترانه  شرقی (EMU)

قبرس شمالی - فاماگوستا