معرفی سخنرانان کلیدی (پروفسور دکتر دورا فرانچز)


 

پروفسور دکتر دورا فرانچز

مدیر مرکز پژوهشهای بین المللی دانشگاه ناپل، ایتالیا

ایتالیا - ناپل

پروفسور دکتر دورا فرانچز

مدیر مرکز پژوهشهای بین المللی دانشگاه ناپل، ایتالیا

ایتالیا - ناپل