معرفی سخنرانان کلیدی (دکتر هارون سوینچ)


 

دکتر هارون سوینچ

دانشکده معماری دانشگاه مدیترانه  شرقی (EMU)

قبرس شمالی - فاماگوستا

دکتر هارون سوینچ

دانشکده معماری دانشگاه مدیترانه  شرقی (EMU)

قبرس شمالی - فاماگوست