معرفی سخنرانان کلیدی (دکتر احداله اعظمی)


 

دکتر احداله اعظمی

دانشکده معماری دانشگاه مدیترانه  شرقی (EMU)

قبرس شمالی - فاماگوستا