دبیرعلمی کنگره : دکتر میرسعید موسوی


دکتر میر سعید موسوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

ایران ، تبریز