اعلام حمایت علمی موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه (وزارت علوم تحقیقات و فناوری)


موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه (وزارت علوم تحقیقات و فناوری) حامی علمی کنگره بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی معاصر جهان